نوّاب چهارگانه کسانى بودند که در غیبت صغرى از طرف امام(علیه السلام)داراى

وکالت خاصّه بودند.آنان به ترتیب و بنا به تسلسل تاریخى عبارت بودند از:

1ـ عثمان بن سعید العمرى، مدّت نیابت پنج سال،2ـ محمّد بن عثمان العمرى،

مدت نیابت حدود چهل سال،3ـ حسین بن روح نوبختى، مدّت نیابت حدود بیست و یک سال

،4ـ و على بن محمّد سمرى، مدّت نیابت سه سال.و با پایان زندگى این چهار نفر،

دوران غیبت صغرى در سال 329 هجرى به پایان رسید و سپس دوران غیبت کبرى آغاز

گردید.تحرّکات و تلاش هاى آنان - بدون این که مأمورین را به خود جلب کنند - بسیار سرّى بود.

از جمله کوشش هاى آنها حلّ مشکلات علمى و شرکت در بحث ها و مناظرات عقیدتى بود که

براى راهنمایى پایگاههاى مردمى یا براى پاسخگویى به شبهه ها و دفاع از اسلام انجام مىشد.

نیابت و نمایندگى خاصّ از طرف امام مهدى(علیه السلام) 69 سال و شش ماه و پانزده روز ادامه

داشت و این مدّت، غیبت صغرى نام دارد.

غیبت صغرى در سال 329 پایان یافت.

در آن وقت، عمر امام مهدى(علیه السلام)74 سال بود.

آن گاه غیبت کبرى آغاز گردید تا خداوند حکیم در زمان و شرایط مساعد به آن حضرت

اجازه ظهور دهد تا زمین را پر از عدل و داد کند و حکومت واحد جهانى را تشکیل دهد

و آرزوى بشریّت را، که همان تحقّق مدینه فاضله است، محقّق گرداند.

به امید آن روز.

منبع : یاران امین