خدایا قسمت کن هر کسی را که آرزوی دیدار

خانه ی تو و زیارت پیامبرت را دارد

آمین

خاطره های سفر به سرزمین حج (1) + عکس

این عکس هتل ما در شهر مدینه منوره بود

چون قبل از حرکت به سمت مکه باید لباس احرام را میپوشیدیم

من هم این عکس را همون موقع که لباس احرام را پوشیدم گرفتم