باز آی هر آنچه هستی باز آی                   گر کافر و گبر و بت پرستی باز آی

این درگه ما درگه نومیدی نیست                صد بار اگر توبه شکسته باز آی