امشب تمام عاشقان را دست به سر کن...

امشب تمام عاشقــان را دست به سر کن
یک امشبی با من بمان، با من سحر کن

بشکـــن سر من کاســه ها و کوزه ها را
کج کن کلاه، دستی بزن، مطرب خبر کن

گل های شمعـــدانی همه شکــل تو هستند
رنگیـــــن کمــــان را بـر ســر زلـف تو بستند

تا طــــاق ابـــروی بُــتِ من تــا به تــا شد
دردی کشــــان پیمـــانه هاشــــان را شکستند

تو میـــــر عشقی عاشقــــان بسیـار داری
پیغمبــــــــــری، با جــــان عاشـــــــــق کار داری

یک چکه ماه افتاده بر یـــاد تو و وقت سحر
این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر

 

دانلود فایل صوتی تیتراژ شروع برنامه سمت خدا

امشب تمام عاشقان را دست به سر کن