آدم و حوا

حضرت آدم علیه السلام

(1)

اول هر کار با نام خدا * می شود رو سوی مقصد ره گشا

می کنم آن قصه دِلکش بیان * از عدم هستی چگونه شد عیان

تا خدا از روی حکمت این چنین * با ملایک گفت خواهم در زمین

خلق سازم آدمی با ماء و طین * روح خود را با گِلَش سازم عجین

هنگامی که خداوند جهان هستی را آفرید، و سیارات و ستارگان را خلق کرد، زمین و فرشتگانی را نیز بیافرید تا ستایش کننده او، و فرمان بُردار فرموده های او باشند. در این میان زمین را پدید آورد و گیاهان و کوهها و رودها و دریاها را آفرید و موجوداتی بر روی آن قرار داد تا از آفریده های او استفاده درست کنند و بر روی زمین زندگی کنند، گونه ای از این موجودات گروهی از جنّیان بودند که همیشه در حال جنگ و ستیز و فساد

[15]

بودند تا اینکه خداوند فرشتگان را به جنگ آنان فرستاد و همه جنگ ستیزان را از میان برداشت و گروهی را نیز به اسارت گرفت که شیطان در میان آن اسیران بود و در آن زمان، کودکی بیش نبود و فرشتگان او را به عرش بردند و به او درس عبادت آموختند تا پروردگار خویش را عبادت کند.