برای من ( خواندن ) این که شن ساحل ها نرم است کافی نیست ، میخواهم پای

برهنه ام این نرمی را حس کند. معرفتی که قبل از ان احساسی نباشد ،

برای من بیهوده است

*مائده های زمینی - اثر آندره ژید*

# ترجمه پرویز داریوش و جلال آل احمد #

 

مائده های زمینی - اثر آندره ژید